WRVW1317 GEORGIA จอร์เจีย ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน มกรา-มีนา 2024

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ WRVW1317
สายการบิน Air Aradia
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จอร์เจีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองทบิลิซี
 • จุดถ่ายรูป PANORAMA (อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย)
 • ชมเทือกเขาคอเคซัส
 • โบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้
 • มืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค
 • พิพิธภัณฑ์โจเชพ สตาลิน
 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา
 • อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย


VGE64G9-2 GEORGIA จอร์เจีย ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน มกรา-มีนา 2024

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย) -มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี Astoria Tbilisi Hotel
2 มืองทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี - ป้อมปราการอนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวาลี - จุดถ่ายรูป PANORAMA (อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย) - เมืองคาซเบกิ – นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส + แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี - เดินเล่นถนนคนเด Astoria Tbilisi Hotel
3 เมืองทบิลิซี – เมืองกอรี่ - เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์โจเชพ สตาลิน – เมืองบอร์โจมี - เดินเล่นชมสวนบอร์โจมี Borjomi Bridge Hotel
4 เมืองบอร์โจมี - เมืองมิชเคห์ตา - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย- เดินเล่นชมสวน ARTIST BAZAAR AND PAINTERS - ถนนคนเดิน RUSTAVELI AVENUE - ผ่านชม LIBERTY SQUARE Astoria Tbilisi Hotel
5 เมืองทบิลิซี – สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ถ่ายรูปหน้า CLOCK TOWER TBILISI - ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี –อิสระช้อปปิ้ง EAST POINT MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี (ประเทศจอร์
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 23 FEB 2024 41,111 7,900 จอง
จอง
07 - 12 MAR 2024 41,111 7,900 จอง
จอง
16 - 21 MAR 2024 41,111 7,900 จอง
จอง
24 - 29 MAR 2024 39,999 7,900 จอง
จอง
04 - 09 APR 2024 43,333 7,900 จอง
จอง
11 - 16 APR 2024 45,555 7,900 จอง
จอง
14 - 19 APR 2024 45,555 7,900 จอง
จอง
28 APR - 03 MAY 2024 43,333 7,900 จอง
จอง
01 - 06 MAY 2024 43,333 7,900 จอง
จอง
30 MAY - 04 JUN 2024 43,333 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube