WRVW1428 GEORGIA อลังการ จอร์เจีย ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,333
รหัสทัวร์ WRVW1428
สายการบิน Air Arabia
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จอร์เจีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ป้อมอันนานูรี
 • อ่างเก็บน้ำชินวรี
 • นั่งรถ 4 WD ไปชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 • สวนเบอร์โจมี
 • อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 • โบสถ์เมืองทรินิตี้


VGE64G9-1_GEORGIA อลังการ จอร์เจีย ตะลุยสุดขอบเอเชีย 6 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ - สนามบินทบิลิซี - เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่ Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า
2 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย-จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า
3 เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองบอร์โจมี - เดินเล่นชมสวนบอร์โจมี Hotel in Borjomi หรือเทียบเท่า
4 มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย - Artist Bazaar and Painters - ถนนคนเดิน Rustaveli Avenue Hotel in Tbilisi หรือเทียบเท่า
5 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - ช้อปปิ้งที่ East Point Mall - สนามบินทบิลิซี - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 15 ตุลาคม 2567 43,333 7,900 จอง
จอง
12 - 17 ตุลาคม 2567 43,333 7,900 จอง
จอง
19 - 24 ตุลาคม 2567 43,333 7,900 จอง
จอง
23 - 28 ตุลาคม 2567 43,333 7,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 2567 - 01 มกราคม 2568 46,888 8,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 48,888 8,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube