WRVW1301 จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หางโจว 5D3N BY XJ

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ WRVW1301
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดพระใหญ่หลิงซาน
 • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์


VPVG53XJ-4  จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หางโจว 5D3N BY XJ

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - อู๋ซี - วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หางโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย Landison Xiaoyuan Hotel หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ร้านหยก - ตลาดร้อยปี - ย่านซินเทียนตี้ Venia international Hotel หรือเทียบเท่า
4 ร้านยาบัวหิมะ – (ถ่ายรูป) หอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks Reserve Roastery Venia international Hotel หรือเทียบเท่า
5 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
15 - 19 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2567 25,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 มกราคม 2567 18,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 มกราคม 2567 18,999 5,000 จอง
จอง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 17,999 5,000 จอง
จอง
1 – 5 มีนาคม 2567 17,999 5,000 จอง
จอง
8 – 12 มีนาคม 2567 17,999 5,000 จอง
จอง
15 - 19 มีนาคม 2567 17,999 5,000 จอง
จอง
22 - 26 มีนาคม 2567 17,999 5,000 จอง
จอง
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 18,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 •  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าหมู่คณะสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย และต้องเดินทางไป – กลับพร้อมคณะเท่านั้น
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ในการจองกรุณา ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube