WRIT713 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน4คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ WRIT713
สายการบิน Thai Asiana Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • สะพานหงเฉียว
 • สะพานกระจก
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย


CFD07 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน4คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา) Huafeng Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมวิวเมืองเก่าฟ่งหวง-นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง-อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว -ถนน SHIBAN Vinenna Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านยาจีน–ถนนชีปู้เจีย–แกรนด์แคนยอน-สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ) *OPTION พิเศษ!! โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว Gui Yuan Zhen Pin Or Tian Zi ตึก Vip Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-เทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) Gui Yuan Zhen Pin Hotel Or Tian Zi ตึก Vip Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 Gui Yuan Zhen Pin Hotel Or Tian Zi ตึก Vip Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-23 พฤษภาคม 2566 15,888 4,500 จอง
จอง
24-28 พฤษภาคม 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
02-06 มิถุนายน 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
09-13 มิถุนายน 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
16-20 มิถุนายน 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
23-27 มิถุนายน 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
07-11 กรกฎาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
26-30 กรกฎาคม 2566 19,888 4,500 จอง
จอง
27-31 กรกฎาคม 2566 19,888 4,500 จอง
จอง
11-15 สิงหาคม 2566 19,888 4,500 จอง
จอง
25-29 สิงหาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
01-05 กันยายน 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
08-12 กันยายน 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
15-19 กันยายน 2566 15,888 4,500 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
12-16 ตุลาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
13-17 ตุลาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
18-22 ตุลาคม 2566 16,888 4,500 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2566 17,888 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia (FD)สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 4. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่ากรุ๊ปชำระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,300 บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

            ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

*กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปต้องชำระเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube