WRGO1113 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (รถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ WRGO1113
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ทริปเดียวเที่ยวไฮไลท์ 2 มหานคร
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
 • ล่องเรือสำราญแม่น้ำหวงผู่ชมสีสันยามค่ำคืน
 • ช้อปปิ้ง Florentia Village Outlet
 • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ BBQ + สุกี้หม่าล่า


Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – ร้านไข่มุก – หอฟ้าเทียนฐาน – พระราชวังกู้กง – ถนนหวังฝูจิ่ง Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า
3 กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก – ร้านหมอนยางพารา – ผ่านชมสนามกีฬารังนก Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า
4 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้(G3 08.00-12.32) วัดพระหยกขาว – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำหวงผู่ Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่า
5 เซี่ยงไฮ้ – เมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว(ล่องเรือชมวิว) – ร้านยาสมุนไพร – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่า
6 ร้านผ้าไหม – Florentia Village Outlet – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 24 ต.ค.66 38,900 6,500 จอง
จอง
2 – 7 พ.ย.66 37,900 6,500 จอง
จอง
9 – 14 พ.ย.66 36,900 6,500 จอง
จอง
23 – 28 พ.ย.66 37,900 6,500 จอง
จอง
30 พ.ย. – 5 ธ.ค.66 38,900 6,500 จอง
จอง
7 – 12 ธ.ค.66 38,900 6,500 จอง
จอง
21 – 26 ธ.ค.66 38,900 6,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า(มาตรฐานโรงแรมจีน)
 • – กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • – หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • – กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube