WRGO1104 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ WRGO1104
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมหุบเขารอยแยกอู่หลงซาน
 • นั่งรถไฟเล็กชมอุทยานนางฟ้า
 • มรดกโลกทางธรรมชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • มรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู๋
 • ช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย


GO1CKG-FD001 ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลิงซาน – 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน(รวมกระเช้า) – จุดชมวิวแม่ น้ำอูเจียงชือปี่ – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์ –ระเบียงแก้ว – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า – ต้าจู๋ VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ต้าจู๋ – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ่งสินค้าพื้นเมือง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศาลาประชาคม – รถไฟฟ้าทะลุตึก – หงหย้าต้ง – ร้านหยก – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 15 ต.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
19 – 23 ต.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
20 – 24 ต.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
25 – 29 ต.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
3 – 7 พ.ย.66 22,900 5,000 จอง
จอง
8 – 12 พ.ย.66 22,900 5,000 จอง
จอง
17 – 21 พ.ย.66 22,900 5,000 จอง
จอง
24 – 28 พ.ย.66 22,900 5,000 จอง
จอง
1 – 5 ธ.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
2 – 6 ธ.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
7 – 11 ธ.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
8 – 12 ธ.ค.66 23,900 5,000 จอง
จอง
15 – 19 ธ.ค.66 22,900 5,000 จอง
จอง
28 ธ.ค.66 – 1 ม.ค 67 28,900 6,500 จอง
จอง
29 ธ.ค.66 – 2 ม.ค 67 28,900 6,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 • อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว(มาตรฐานโรงแรมจีน)
 • – กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • – หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • – กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าวีซ่าหมู่คณะสำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น (ในกรณีที่สถาณฑูตจีนประกาศยกเลิกการใช้วีซ่ากรุ๊ป และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในการเดินทางเข้าประเทศจีนต้องชำระเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท) 
 5. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • *เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 •     ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 • อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 1. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม / ท่าน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าซักรีด ฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube