ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 899
รหัสทัวร์ 07327
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดโสธรวรารามวรวิหาร – อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ – วัดจีนประชาสโมสร – ตลาดบ้านใหม่ – วัดโบสถ์สแตนเลส – วัดปากน้ำโจ้โล้


ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน

Wat-Sothon-Wararam-Worawihan-Temple-Thailand.
Pak-Nam-Jolo-Temple
อุทยานพระพิฆเนศ-องค์ยืน-
Wat-Sothon-Wararam-Worawihan-Temple-Thailand. Pak-Nam-Jolo-Temple อุทยานพระพิฆเนศ-องค์ยืน-
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-วัดโสธรวรารามวรวิหาร-อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์-วัดจีนประชาสโมสร-ตลาดบ้านใหม่-วัดโบสถ์สแตนเลส-วัดปากน้ำโจ้โล้-อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 Aug 63 899 จอง
จอง
02 Aug 63 899 จอง
จอง
08 Aug 63 899 จอง
จอง
09 Aug 63 899 จอง
จอง
15 Aug 63 899 จอง
จอง
16 Aug 63 899 จอง
จอง
22 Aug 63 899 จอง
จอง
23 Aug 63 899 จอง
จอง
29 Aug 63 899 จอง
จอง
30 Aug 63 899 จอง
จอง
05 Sep 63 899 จอง
จอง
06 Sep 63 899 จอง
จอง
12 Sep 63 899 จอง
จอง
13 Sep 63 899 จอง
จอง
19 Sep 63 899 จอง
จอง
20 Sep 63 899 จอง
จอง
26 Sep 63 899 จอง
จอง
27 Sep 63 899 จอง
จอง
02 Oct 63 899 จอง
จอง
03 Oct 63 899 จอง
จอง
04 Oct 63 899 จอง
จอง
10 Oct 63 899 จอง
จอง
11 Oct 63 899 จอง
จอง
13 Oct 63 899 จอง
จอง
17 Oct 63 899 จอง
จอง
18 Oct 63 899 จอง
จอง
23 Oct 63 899 จอง
จอง
24 Oct 63 899 จอง
จอง
25 Oct 63 899 จอง
จอง
31 Oct 63 899 จอง
จอง
01 Nov 63 899 จอง
จอง
07 Nov 63 899 จอง
จอง
08 Nov 63 899 จอง
จอง
14 Nov 63 899 จอง
จอง
15 Nov 63 899 จอง
จอง
21 Nov 63 899 จอง
จอง
22 Nov 63 899 จอง
จอง
28 Nov 63 899 จอง
จอง
29 Nov 63 899 จอง
จอง
05 Dec 63 899 จอง
จอง
06 Dec 63 899 จอง
จอง
12 Dec 63 899 จอง
จอง
13 Dec 63 899 จอง
จอง
19 Dec 63 899 จอง
จอง
20 Dec 63 899 จอง
จอง
26 Dec 63 899 จอง
จอง
27 Dec 63 899 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 150 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

 

 

 

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube