WR0339 เลทส์โก ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,990
รหัสทัวร์ WR0339
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 8D5N
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • พระราชวังโทพคาปึ
 • นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
 • ชมการแสดง Belly Dance
 • มื้อพิเศษ !! เคบับต้นฉบับ , มิกซ์ซีฟู้ด


ZGIST-2204TK เลทส์โก ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 พี่ซ่า // สายด่วน: 090-894-3331

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ Pullman Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองเอซีบัต – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย Kolin Hotel หรือเทียบเท่า
4 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี Ramada Resort Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส Adem Pira Thermal Hotel หรือเทียบเท่า
6 เมืองอิสปาร์ตา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance Minia Cave Hotel หรือเทียบเท่า
7 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 15 กรกฎาคม 2565 39,990 9,000 จอง
จอง
21 – 28 กรกฎาคม 2565 39,990 9,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน

 

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 3. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 4. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 6. ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน
 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 10. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 11. ฟรีวีซ่า
 12. ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  2. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ดำเนินการแจ้งเข้า – ออกประเทศ
  3. ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากรายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
  4. ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
  5. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์
  6. ค่าตรวจ RT-PCR ตลอดการเดินทางและค่าแพ็กเกจ Test & Go

   

  เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

  1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องมีอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารการแจ้งยืนยันการยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

  • หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
  • ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
  • พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง

  ** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ **

  เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงที่มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

   

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

  1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่นห้องพักแบบเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin2Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่านอาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
  2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

   

  ข้อมูลสำคัญเดี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

  1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
  2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
  3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
  4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

   

  เงื่อนไข และข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
  3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และิื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือ เอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง  และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
  9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่ลูกค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
  10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube