WRVW1421 ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน BY T5

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,555
รหัสทัวร์ WRVW1421
สายการบิน Turkmenistan Airlines
ระยะเวลา 9วัน 7คืน
ประเทศ ตุรเคีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • จัตุรัสทักซิม
 • ชมม้าไม้จำลอง
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ Jeep Safari หรือ Classic Car
 • พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก


VIST97T5-9 ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน BY T5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแอชกาบัท - สนามบินอิสตันบูล NOVA PLAZA PRIME HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองปามุคคาเล่ - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ร้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ Jeep Safari หรือ Classic Car - โรงงานทอพรมสไตล์ตุรกี – จุดชมวิวเกอเรเม่ - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก - นครใต้ดินซาดัค - โรงงานอัญมณีประจำถิ่น - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - เมืองเก่าซาฟรานโบลู KAHVECILER KONAGI HOTEL หรือเทียบเท่า
7 เมืองซาฟรานโบลู - ร้านYWMENCEILER - ทะเลสาบโกจุก - เมืองอิสตันบลู - ตลาดสไปร์ท - จัตุรัสทักซิม - ISTIKLAL STREET NOVA PLAZA PRIME HOTEL หรือเทียบเท่า
8 เมืองอิสตันบลู - มัสยิดซิวเลย์มานีเย - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - กาลาตา พอร์ต -สนามบินแอชกาบัท
9 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-19 พฤษภาคม 2567 30,555 10,900 จอง
จอง
25 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2567 30,555 10,900 จอง
จอง
01 - 09 มิถุนายน 2567 30,555 10,900 จอง
จอง
08 -16 มิถุนายน 2567 30,555 10,900 จอง
จอง
15 - 23 มิถุนายน 2567 30,555 10,900 จอง
จอง
22 - 30 มิถุนายน 2567 31,555 10,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2567 31,555 10,900 จอง
จอง
06 - 14 กรกฎาคม 2567 31,555 10,900 จอง
จอง
13 - 21 กรกฎาคม 2567 31,555 10,900 จอง
จอง
20 - 28 กรกฎาคม 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
27 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2567 34,999 10,900 จอง
จอง
03 - 11 สิงหาคม 2567 31,999 10,900 จอง
จอง
10 - 18 สิงหาคม 2567 34,999 10,900 จอง
จอง
17 - 25 สิงหาคม 2567 31,999 10,900 จอง
จอง
24 สิงหาคม - 01 กันยายน 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
07 - 15 กันยายน 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
14 - 22 กันยายน 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
21 - 29 กันยายน 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
28 กันยายน - 06 ตุลาคม 2567 32,999 10,900 จอง
จอง
05 - 13 ตุลาคม 2567 35,999 10,900 จอง
จอง
12 - 20 ตุลาคม 2567 35,999 10,900 จอง
จอง
19 - 27 ตุลาคม 2567 35,999 10,900 จอง
จอง
02 - 10 พฤศจิกายน 2567 33,999 10,900 จอง
จอง
09 - 17 พฤศจิกายน 2567 33,999 10,900 จอง
จอง
16 - 24 พฤศจิกายน 2567 33,999 10,900 จอง
จอง
23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2567 34,999 10,900 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2567 39,999 10,900 จอง
จอง
07 - 15 ธันวาคม 2567 39,999 10,900 จอง
จอง
14 - 22 ธันวาคม 2567 37,999 10,900 จอง
จอง
21 - 29 ธันวาคม 2567 38,999 10,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม - 05 มกราคม 2568 45,999 10,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube