WRVW1434 TURKIYE ราคาช็อก KNOCK EVERYTHING 9 วัน 7 คืน BY TK

ราคาเริ่มต้น ฿ 38,888
รหัสทัวร์ WRVW1434
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 9วัน 7คืน
ประเทศ ตุรเคีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมม้าไม้จำลอง Hollywood
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม


VIST97TK-1 TURKIYE ราคาช็อก KNOCK EVERYTHING 9 วัน 7 คืน BY TK

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปร์ท GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองอังการา - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - หุบเขานกพิราบ – หุบเขาพาซาแบค MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองชานัคคาเล่ IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
7 ชมม้าไม้จำลอง Hollywood - เมืองอิสตันบูล - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
8 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล
9 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 27 กันยายน 2567 38,888 10,999 จอง
จอง
10 - 18 ตุลาคม 2567 39,999 10,999 จอง
จอง
24 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2567 39,999 10,999 จอง
จอง
14 - 22 พฤศจิกายน 2567 38,888 10,999 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2567 39,999 10,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 35,000 บาท) พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube