ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,999
รหัสทัวร์ 07388
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จัดเต็มเอาใจสายมู คำชะโนด-ชมแสงแรกแห่งรุ่งอรุน เขาสามวาฬ-วัดป่าภูก้อน-บึงโขงหลง-ศาลปูอือลือนาคราช-เมนูพิเศษ แหนมเนืองรสเด็ด


ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

123808306_3770813892963498_8023258539320741988_n
123798766_2399246100220509_3060616325219664747_n
123818352_830302337727717_706932813353193322_n
123516459_472287920416304_2786225007240047054_n
123362231_799786627447119_1230500369220278525_n
123621196_808387676618015_7414687009561147228_n
123808306_3770813892963498_8023258539320741988_n 123798766_2399246100220509_3060616325219664747_n 123818352_830302337727717_706932813353193322_n 123516459_472287920416304_2786225007240047054_n 123362231_799786627447119_1230500369220278525_n 123621196_808387676618015_7414687009561147228_n
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี
2 วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วดั โพธ์ชัย - บึงกาฬ - Bungkun Walking Street
3 เขาสามวาฬ - ภูทอก - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - อุดรธานี - สนามบินอุดรธานี

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-15 Nov 2563 5,999 1,500 จอง
จอง
20-22 Nov 2563 5,999 1,500 จอง
จอง
27-29 Nov 2563 5,999 1,500 จอง
จอง
4-6 Dec 2563 6,999 1,500 จอง
จอง
5-7 Dec 2563 6,999 1,500 จอง
จอง
10-12 Dec 2563 6,999 1,500 จอง
จอง
11-13 Dec 2563 6,999 1,500 จอง
จอง
18-20 Dec 2563 5,999 1,500 จอง
จอง
25-27 Dec 2563 7,999 1,500 จอง
จอง
30 Dec-1 Jan 2564 8,999 1,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบรษิททั ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น
ราคาค่าบริการข้างต้นนี้เป็นราคาตั๋วที่ทำการเช็คแล้ว
ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าส่วนตา่งเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครอื่งบิน ณ วันที่ทำการจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลยี่นแปลงเที่ยวบิน **

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 – 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสทิธิืนการเลอื่นการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมกรณุาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถตู้ VIP น าเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้าตามโรงแรมที่ระบุใว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลยี่นแปลงห้องพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าที่ทัวรก่อนการใช้บริการ)
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่นภัยธรรมชาติการจลาจล การนัดหยดุดงาน การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าเปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบินเป็นต้น
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงอื่นไขการชำระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั้ง
**ทั้งนี้ระยะเวลาในการชำระค่าตั๋วเครื่องงบินนึ้ ขึ้นอยู่กับบังคับเงื่อนไขของผู้กำหนด**

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงอนส่วนที่เหลือทั้งหมดทงั้หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ

3. การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 นาที และวันเสาร์เวลา 9.00-14-00 นาที นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทางการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่ยวหรอืเอเจนซี่ยกเลิกการเดิอนทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างไดอย่างหนึ่งแจ้งยกเลิกการจองจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับการยกเลิกผ่านการจองบริษัท

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมลล์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทรอย่างไดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีนาคารที่ต้องการใหน้าเงนิเขาให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคำนึงถึงค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไปคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้วและหักค่าใช่จายที่จ่ายจริง ไดเแก่ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายจริงได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทยี่วเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรืแบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุใว้ใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าลบริการไม่ว่าบางส่วนนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใหญ่เป็นสำคัญ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาติการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าเปลี่ยนแปลง หรอื การบริการของสายการบิน เหตสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น

5. มัคคเุทศก์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจให้ความสำคัญไดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มึอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube