บุรีรัมย์ เที่ยวเมืองปราสาทหิน เยือนถิ่นภูเขาไฟ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,888
รหัสทัวร์ 07326
สายการบิน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นางรอง – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง- ปราสาทหินเมืองต่ำ –  วัดป่าเขาน้อย – ถนนคนเดิน เซราะกราว – วนอุทยานเขากระโดง – วัดป่าเขาน้อย 


บุรีรัมย์ เที่ยวเมืองปราสาทหิน เยือนถิ่นภูเขาไฟ 2 วัน 1 คืน

ปราสาทหินพนมรุ้ง-A-castle-built-on-three-thousand-years-Khao-Phanom-Rung-castle-rock
ปราสาทเมืองต่ำ-
วัดป่าเขาน้อย
วนอุทยานเขากระโดง
ปราสาทหินพนมรุ้ง-A-castle-built-on-three-thousand-years-Khao-Phanom-Rung-castle-rock ปราสาทเมืองต่ำ- วัดป่าเขาน้อย วนอุทยานเขากระโดง
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – นางรอง - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง- ปราสาทหินเมืองต่ำ - วัดป่าเขาน้อย - ถนนคนเดิน เซราะกราว
2 วนอุทยานเขากระโดง - วัดป่าเขาน้อย - สนามบอลช้าง อารีนา – สนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต - ตลาดหัวปลี - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 09 Aug 63 2,888 800 จอง
จอง
22 - 23 Aug 63 2,888 800 จอง
จอง
29 - 30 Aug 63 2,888 800 จอง
จอง
12 - 13 Sep 23 2,888 800 จอง
จอง
26 - 27 Sep 23 2,888 800 จอง
จอง
03 - 04 Oct 63 2,888 800 จอง
จอง
10 - 11 Oct 63 2,888 800 จอง
จอง
17 - 18 Oct 63 2,888 800 จอง
จอง
24 - 25 Oct 63 2,888 800 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube