WRIT461 สายเกาต้องเลิฟ ทัวร์ปูซาน-แทกู 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ WRIT461
สายการบิน Air Busan
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เช็คอินปูซาน
 • เที่ยวเมืองแทกู
 • นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์ริมทะเลปูซาน


KBX14 สายเกาต้องเลิฟ ทัวร์ปูซาน-แทกู 5 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 (คุณเพ็ญ)
093-950-0020 (คุณปุ้มปุ้ย)

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองแทกู- หมู่บ้านอซกล – 83 TOWER – วัดดงฮวาซา – ถนนดงซองโน Encore Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองแทกู - เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - นั่งรถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – ตลาดแฮอึนแด No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – หมู่บ้านฮวิลยออุน - Shinsegae Duty Free - ตลาดปลาจากัลซี – ถนนนัมโพดง No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 ร้านสมุนไพร Red Pine – วัดแฮดงยงกุงซา - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 - 8 ม.ค. 2566 20,888 5,500 จอง
จอง
5 - 9 ม.ค. 2566 20,888 5,500 จอง
จอง
6 - 10 ม.ค. 2566 20,888 5,500 จอง
จอง
11 - 15 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
12 - 16 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
13 - 17 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
18 - 22 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
19 - 23 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
20 - 24 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
25 - 29 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
26 - 30 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
27 - 31 ม.ค. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
1 - 5 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
2 - 6 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
3 - 7 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
8 - 12 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
9 - 13 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
10 - 14 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
15 - 19 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
16 - 20 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
17 - 21 ก.พ. 2566 21,888 5,500 จอง
จอง
22 - 26 ก.พ. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
23 - 27 ก.พ. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
24 - 28 ก.พ. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
1 - 5 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
2 - 6 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
3 - 7 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
8 - 12 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
9 - 13 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
10 - 14 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
15 - 19 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
16 - 20 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จอง
17 - 21 มี.ค. 2566 19,888 5,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 60,000 วอน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube