พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,990
รหัสทัวร์ 07159
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์โบตะทาวน์ – พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต – วัดไจ๊กะส่า


พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 17 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
18 - 18 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
19 - 19 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
21 - 21 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
22 - 22 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
24 - 24 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
25 - 25 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
26 - 26 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
28 - 28 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
28 - 28 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
04 - 04 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
05 - 05 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
11 - 11 Apr 2020 6,590 0 0 6,590 6,590 จอง
จอง
12 - 12 Apr 2020 6,590 0 0 6,590 6,590 จอง
จอง
18 - 18 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
23 - 23 Apr 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 Apr 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
01 - 01 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
02 - 02 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
03 - 03 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
06 - 06 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
09 - 09 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
10 - 10 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
13 - 13 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
14 - 14 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
16 - 16 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
17 - 17 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
21 - 21 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
23 - 23 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
24 - 24 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
28 - 28 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
03 - 03 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
06 - 06 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
07 - 07 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
11 - 11 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
13 - 13 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
14 - 14 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
18 - 18 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
20 - 20 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
21 - 21 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
25 - 25 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
27 - 27 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
28 - 28 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อน 1 เดินทางอย่างน้อยเดือน
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที (ในกรีณียื่นวีซ่า)
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
 7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา