ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ 07336
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดฉลอง – วัดนาคเกิด – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ – วัดพระทอง


ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วัดไชยธาราราม-
แหลมพรหมเทพ-Laem-Phrom-Thep-Phuket-South-of-thailand
วัดพระทอง-
วัดไชยธาราราม- แหลมพรหมเทพ-Laem-Phrom-Thep-Phuket-South-of-thailand วัดพระทอง-
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด – โรงแรมที่พัก
2 พักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก
3 พักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 13 Aug 63 6,499 1,300 จอง
จอง
14 - 16 Aug 63 6,499 1,300 จอง
จอง
17 - 19 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
18 - 20 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
19 - 21 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
21 - 23 Aug 63 6,499 1,300 จอง
จอง
24 - 26 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
25 - 27 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
26 - 28 Aug 63 4,999 1,300 จอง
จอง
28 - 30 Aug 63 6,499 1,300 จอง
จอง
01 - 03 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
02 - 04 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
04 - 06 Sep 63 6,499 1,300 จอง
จอง
07 - 09 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
08 - 10 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
09 - 11 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
11 - 13 Sep 63 6,499 1,300 จอง
จอง
14 - 16 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
15 - 17 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
16 - 18 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
18 - 20 Sep 63 6,499 1,300 จอง
จอง
21 - 23 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
22 - 24 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
23 - 25 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จอง
25 - 27 Sep 63 6,499 1,300 จอง
จอง
28 - 30 Sep 63 4,999 1,300 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube