WRVW1224 MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,777
รหัสทัวร์ WRVW1224
สายการบิน Mongolian Airlines
ระยะเวลา 8วัน7คืน
ประเทศ มองโกเลีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งรถไฟสายโรแมนติก Trans-Mongolia
 • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
 • ขี่ม้าทากิ
 • ชมทะเลสาบฮุฟสกุล เจ้าหญิงแห่งมองโกเลีย
 • กิจกรรมม้าลากเลื่อน
 • ช้อปปิ้ง ณ แคชเมียร์เอาท์เลต


VUBN87OM-1 MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน
2 ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน – อูลานบาตอร์ – ตลาดDunjingarav - หมู่บ้าน Nomad – ขี่ม้าทากิ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ - กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน Resort World Terelj Hotel หรือ เทียบเท่า
3 ถ่ายรูปหินเต่า - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน – นั่งรถไฟสาย Trans-Mongolia สู่เมือง เออร์ดิเนต พักบนรถไฟ 1 คืน
4 เออร์ดิเนต - มูรูน – จตุรัสChingunjav - ตลาดพื้นเมือง 50*100 Hotel หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบฮุฟสกุล - หมู่บ้านคาทกาล – ถ่ายรูปท่าเรือ – กิจกรรมม้าลากเลื่อน - มูรูน 50*100 Hotel หรือเทียบเท่า
6 ถ่ายรูปหินกวาง – เออร์ดิเนต - นั่งรถไฟสาย Trans-Mongolia สู่เมืองอูลานบาตอร์ พักบนรถไฟ 1 คืน
7 วัดกานดาน – จตุรัสซุคบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย - ช้อปปิ้ง ณ แคชเมียร์เอาท์เลต Premium Hotel / Grand Hill Hotel หรือเทียบเท่า
8 ช้อปปิ้ง ณ The State Department store – ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 - 11 พฤศจิกายน 2566 59,777 13,900 จอง
จอง
11 - 18 พฤศจิกายน 2566 62,999 13,900 จอง
จอง
18 - 25 พฤศจิกายน 2566 62,999 13,900 จอง
จอง
25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 62,999 13,900 จอง
จอง
2 - 9 ธันวาคม 2566 63,777 13,900 จอง
จอง
9 - 16 ธันวาคม 2566 63,777 13,900 จอง
จอง
16 - 23 ธันวาคม 2566 62,999 13,900 จอง
จอง
23 - 30 ธันวาคม 2566 62,999 13,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 78,888 18,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 – 6 มกราคม 2567 78,888 18,900 จอง
จอง
13 – 20 มกราคม 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
20 – 27 มกราคม 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
5 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 62,999 13,900 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 77,777 18,900 จอง
จอง
4 - 11 มีนาคม 2567 77,777 18,900 จอง
จอง
11 - 18 มีนาคม 2567 66,777 13,900 จอง
จอง
18 - 25 มีนาคม 2567 66,777 13,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 •  (ระยะเวลาขับรถ ตามที่กฎหมายในประเทศนั้นๆระบุ)
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 •  โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในบางที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน **กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,300 บาท ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
 •       (ทั้งนี้ท่านสามารถให้เพิ่มเติมได้ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube