WRZG154 อิตาลี โรม ปิซ่า เวนิส มิลาน 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,990
รหัสทัวร์ WRZG154
สายการบิน Etihad Airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครรัฐวาติกัน
 • เมืองโรม
 • น้ำพุเทรวี
 • วิหารแพธีออน
 • บันไดสเปน
 • น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน
 • มหาวิหารดูโอโม
 • สะพานถอนหายใจ
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
 • ปราสาทสฟอร์เซสโก้


ZGFCO-2201SQ อิตาลี โรม ปิซ่า เวนิส มิลาน  7 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 คุณตาว

เฟสบุ๊ค:   https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
2 สนามบินชางงี - สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟีอูมีชีโน - เมืองโรม นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา - เมืองโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่มโรมันฟอรัม - น้ำพุเทรวี - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน
3 เมืองโรม - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองฟลอเรนซ์ มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน - วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - รูปปั้นเดวิด - สะพานเวคคิโอ
4 เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองเวนิส
5 เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้
6 เมืองมิลาน - สนามบินมิลาโน มัลเปนซา - สนามบินชางงี
7 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 18 พฤศจิกายน 2565 48,990 9,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 – 06 ม.ค. 66 59,990 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
 5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 7. เงื่อนไขประกันโควิดเป็นไปตามกรมธรรม์และบริษัทประกันเป็นผู้พิจรณา

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube