WRGO1122 Crushing on the Eiffel Tower อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,900
รหัสทัวร์ WRGO1122
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 10วัน7คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะเวนิช
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • ล่องเรือแม่น้ำแซม
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • โคลอสเซี่ยม
 • พระราชวังแวร์ซายน์
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์


GO3FCO-EK002 Crushing on the Eiffel Tower อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
2 ดูไบ – โรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม HAMPTON BY HILTON NORTH FIANO ROMANO
3 โรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ NOVOTEL FIRENZE NORD
4 ฟลอเรนซ์ – เกาะเวนิส – เมสเตร้ NOVOTEL MESTRE CASTELLANA
5 เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอร์ลาเคน METROPOLE
6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง NOVOTEL DIJON SUD
7 ดิจอง – ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE
8 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน - ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายน์ MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE
9 มงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง – OUTLET - สนามบิน
10 ดูไบ – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 28 กันยายน 2566 92,900 11,900 จอง
จอง
4 – 13 ตุลาคม 2566 92,900 11,900 จอง
จอง
17 – 26 ตุลาคม 2566 95,900 11,900 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566 89,900 11,900 จอง
จอง
03 – 12 ธันวาคม 2566 92,900 11,900 จอง
จอง
25 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567 99,777 11,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม - 06 มกราคม 2567 99,888 11,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์   อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 •                – เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
 •                – เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร/ต่อท่าน)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร/ต่อท่าน)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube