WRTN821 ซุปตาร์…เรารักลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ WRTN821
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดพูสะเหล่า
 • ปราสาทหินวัดภู
 • น้ำตกตาดเยือง
 • วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว


UBPVZ0123 ซุปตาร์…เรารักลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า ปากเซ - พักเมืองปากเซ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
2 ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร – พักเมืองปากซอง โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
3 น้ำตกตาดเยือง – ด่านช่องเม็ก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 04 มิถุนายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
09 – 11 มิถุนายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
16 – 18 มิถุนายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
23 – 25 มิถุนายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
07 – 09 กรกฎาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
14 – 16 กรกฎาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
21 – 23 กรกฎาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
28 – 30 กรกฎาคม 2566 13,888 3,000 จอง
จอง
04 – 06 สิงหาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
11 – 13 สิงหาคม 2566 13,888 3,000 จอง
จอง
18 – 20 สิงหาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
25 – 27 สิงหาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
01 – 03 กันยายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
08 – 10 กันยายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
15 – 17 กันยายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
22 – 24 กันยายน 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 10,888 3,000 จอง
จอง
06 – 08 ตุลาคม 2566 13,888 3,000 จอง
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2566 13,888 3,000 จอง
จอง
20 – 22 ตุลาคม 2566 13,888 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับคนไทย กรณีมีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางลาวได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศลาวไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube