WRVW1407 ป๊าดดด!!! ลี่เจียง ถูกคั๊ก คั๊กก บินตรงไม่เสียเวลา 6วัน5คืน BY DR

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ WRVW1407
สายการบิน Ruili Airlines
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน ลี่เจียง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อุทยานน้ำหยก
 • เมืองโบราณไป๋ซา
 • สระมังกรดำ
 • ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • ช่องเขาเสือกระโจน


VLJG65DR-13 ป๊าดดด!!! ลี่เจียง ถูกคั๊ก คั๊กก บินตรงไม่เสียเวลา 6วัน5คืน BY DR

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ GYA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ – Dongba Secret Realm (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณไป๋ซา - เมืองโบราณซูเหอ GYA HOTELหรือเทียบเท่า
3 ร้านยาจีนถงเรนถัง - สระมังกรดำ - ทุ่งหญ้าหยุนซานผิงชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) GYA HOTELหรือเทียบเท่า
4 ช่องเขาเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณลี่เจียง - พระราชวังมู่ GYA HOTELหรือเทียบเท่า
5 Freeday GYA HOTELหรือเทียบเท่า
6 สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 MAR - 02 APR 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
06 - 11 APR 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
18 - 23 APR 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
20 - 25 APR 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
09 - 14 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
11 - 16 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
16 - 21 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
18 - 23 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
23 - 28 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
25 - 30 MAY 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
30 MAY - 04 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
01 - 06 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
06 - 11 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
08 - 13 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
13 - 18 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
15 - 20 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
20 - 25 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จอง
22 - 27 JUN 2024 19,999 5,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube