วันเดียวเที่ยว ปราจีนบุรี 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 1,599
รหัสทัวร์ 07126
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปราจีนบุรี – อุทยานหลวงปู่สดพญานาค4ตระกูล – วัดรัตนเนตตาราม – The River Cafe – พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร – บ้านเล่าเรืองสมุนไพร – วัดแก้วพิจิตร


วันเดียวเที่ยว ปราจีนบุรี 1 วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-อุทยานหลวงปู่สดพญานาค4ตระกูล(คำชะโนด3 )-วัดรัตนเนตตาราม- The River Cafe -พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร -บ้านเล่าเรืองสมุนไพร -วัดแก้วพิจิตร-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 21 Mar 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
22 - 22 Mar 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
28 - 28 Mar 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
29 - 29 Mar 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
04 - 04 Apr 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
05 - 05 Apr 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
06 - 06 Apr 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
11 - 11 Apr 2020 1,799 0 0 1,799 1,799 จอง
จอง
12 - 12 Apr 2020 1,799 0 0 1,799 1,799 จอง
จอง
13 - 13 Apr 2020 1,799 0 0 1,799 1,799 จอง
จอง
25 - 25 Apr 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
26 - 26 Apr 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
01 - 01 May 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
09 - 09 May 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
10 - 10 May 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
16 - 16 May 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
23 - 23 May 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
03 - 03 Jun 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
06 - 06 Jun 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
13 - 13 Jun 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จอง
20 - 20 Jun 2020 1,599 0 0 1,599 1,599 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ

2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4.ค่าเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด

จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระมัดจำทัวร์เต็มจำนวน  เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

2.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง


การยกเลิกการเดินทาง

1.เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาพิเศษหากท่านชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้

2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์

4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ”

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

 

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา