ว่าซั่น… อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,900
รหัสทัวร์ 07431
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จุดชมวิวหินสามวาฬ-วัดป่าคำชะโนด-ทะเลบัวแดง-พระธาตุเรณู-น้ำตกถ้ำพระ


ว่าซั่น… อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 3วัน 2คืน

คำชะโนด
ทุ่งบัวแดง-red-Lotus-sealake-Udon-Thai
Pa-Phu-Tok-Temple-ผาภูทอก
วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-Golden-Buddha-Statue-at-Wat-Luang-Por-Pra-Sai-in
Wat-pha-tak-sua-Landscape-of-Mekong-river-in-border-of-Thailand-and-Laos-Nongkhai-province-Thailand-3
วัดพระธาตุเรณู-Phra-That-Renu-Nakhon-Temple-Nakhon-Phanom
Wat-Pa-Phu-Kon-Most-amazing-temple-in-Udon-Thani-thailand-1
ทุ่งบัวแดง
วัดพระธาตุพนม-Wat-Phra-That-Phanom
คำชะโนด-1
Tham-Phra-Waterfall-น้ำตกถ้ำพระ-2
วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-The-Chapel-of-Wat-Pho-Chai-temple-at-Nong-Khai-
หินสามวาฬ
คำชะโนด ทุ่งบัวแดง-red-Lotus-sealake-Udon-Thai Pa-Phu-Tok-Temple-ผาภูทอก วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-Golden-Buddha-Statue-at-Wat-Luang-Por-Pra-Sai-in Wat-pha-tak-sua-Landscape-of-Mekong-river-in-border-of-Thailand-and-Laos-Nongkhai-province-Thailand-3 วัดพระธาตุเรณู-Phra-That-Renu-Nakhon-Temple-Nakhon-Phanom Wat-Pa-Phu-Kon-Most-amazing-temple-in-Udon-Thani-thailand-1 ทุ่งบัวแดง วัดพระธาตุพนม-Wat-Phra-That-Phanom คำชะโนด-1 Tham-Phra-Waterfall-น้ำตกถ้ำพระ-2 วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-The-Chapel-of-Wat-Pho-Chai-temple-at-Nong-Khai- หินสามวาฬ
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – นครพนม - พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู - ถนนคนเดิน
2 พญาศรีสัตตนาคราช – บึงกาฬ – ภูทอก – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ – หนองคาย - พระธาตุกลางน้ำ
3 วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – วัดผาตากเสื้อ – จุดชม Sky Walk – อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานอุดรธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 21 Nov 63 9,900 1,500 จอง
จอง
26 – 28 Nov 63 8,900 1,500 จอง
จอง
17 – 19 Dec 63 9,900 1,500 จอง
จอง
27 – 29 Dec 63 9,900 1,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

 มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา
-ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
-ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
-โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
-บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
-น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
-ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
-ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
-น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
-ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
-ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
-ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
-การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
-การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
-ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube