สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 07098
สายการบิน Singapore airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ SINGAPORE

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –  เมอร์ไลออน พาร์ค  –  การ์เด้น บาย เดอะเบย์ –  มารีน่าเบย์แซน – โชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water  – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว  –  ฮาจิเลน  –  ฮาหรับสตรีท  –  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  – น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX


สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - โชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water
2 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ฮาหรับสตรีท - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 05 Jul 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
04 - 06 Jul 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
10 - 12 Jul 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
11 - 13 Jul 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
17 - 19 Jul 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
18 - 20 Jul 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
24 - 26 Jul 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
25 - 27 Jul 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
26 - 28 Jul 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
31 Jul - 02 Aug 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
01 - 03 Aug 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
07 - 09 Aug 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
08 - 10 Aug 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
14 - 16 Aug 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
15 - 17 Aug 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
21 - 23 Aug 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
22 - 24 Aug 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
28 - 30 Aug 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
29 - 31 Aug 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
04 - 06 Sep 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
05 - 07 Sep 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
11 - 13 Sep 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
12 - 14 Sep 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
25 - 27 Sep 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
26 - 28 Sep 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
03 - 05 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
08 - 10 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
09 - 11 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
10 - 12 Oct 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
15 - 17 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
16 - 18 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
17 - 19 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
22 - 24 Oct 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
23 - 25 Oct 2020 15,999 4,000 14,999 15,999 3,900 จอง
จอง
24 - 26 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
29 - 31 Oct 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
30 Oct - 01 Nov 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
31 Oct - 02 Nov 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
06 - 08 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
07 - 09 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
13 - 15 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
14 - 16 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
20 - 22 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
21 - 23 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
27 - 29 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
28 - 30 Nov 2020 12,999 4,000 11,999 12,999 3,900 จอง
จอง
03 - 05 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
04 - 06 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
05 - 07 Dec 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
10 - 12 Dec 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
11 - 13 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
12 - 14 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
17 - 19 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
18 - 20 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
19 - 21 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
25 - 27 Dec 2020 14,999 4,000 13,999 14,999 3,900 จอง
จอง
26 - 28 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
27 - 29 Dec 2020 13,999 4,000 12,999 13,999 3,900 จอง
จอง
30 Dec - 01 Jan 2021 16,999 4,000 15,999 16,999 3,900 จอง
จอง
31 Dec - 02 Jan 2021 16,999 4,000 15,999 16,999 3,900 จอง
จอง
01 - 03 Jan 2021 16,999 4,000 15,999 16,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สำหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปร์ได้
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube