WRGO1106 SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,900
รหัสทัวร์ WRGO1106
สายการบิน Singapore airlines
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สะพานเกลียวเฮลิกซ์
 • น้ำพุจีเวล
 • เมอร์ไลออน พาร์ค
 • มารีน่า เบย์ แซนด์ส


GO1SIN-SQ011 SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – Gardens by the Bay – ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – Marina Bay Sands– ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด Hotel Boss หรือเทียบเท่า
2 FREE DAY (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว Hotel Boss หรือเทียบเท่า
3 อุโมงค์ต้นไม้ – Merlion Park - China Town – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สนามบินชางงี – The Jewel Changi – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 14 สิงหาคม 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
13 - 15 ตุลาคม 2566 18,900 5,000 จอง
จอง
21 - 23 ตุลาคม 2566 18,900 5,000 จอง
จอง
27 - 29 ตุลาคม 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
3 - 5 ธันวาคม 2566 18,900 5,000 จอง
จอง
22 - 24 ธันวาคม 2566 17,900 5,000 จอง
จอง
29 - 31 ธันวาคม 2566 18,900 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • -เนื่องจากตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางและบริษัทได้ทำการออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 • -กรณีไฟล์ทยกเลิกจะเป็นไปตามนโยบายความช่วยเหลือสำหรับเที่ยวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ โดยจะคืนในรูปของเครดิตเก็บในชื่อผู้โดยสารนั้น
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • – กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • – หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • – กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เนต , ค่าซักรีด ,มินิบารืในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น(ถ้ามี)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
 • 7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube