อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 699
รหัสทัวร์ 07335
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดไผ่ล้อม – วัดตูม – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร – วัดศาลาปูนวรวิหาร


อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา 1 วัน

วัดไผ่ล้อม
วัดศาลาปูนวรวิหาร-
วัดไผ่ล้อม วัดศาลาปูนวรวิหาร-
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - วัดไผ่ล้อม - วัดตูม - บ้านของพ่อ - ตลาดโก้งโค้ง - ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา - วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร - วัดศาลาปูนวรวิหาร - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 Aug 63 699 จอง
จอง
16 Aug 63 699 จอง
จอง
22 Aug 63 699 จอง
จอง
23 Aug 63 699 จอง
จอง
29 Aug 63 699 จอง
จอง
30 Aug 63 699 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว(ถ้ามี)ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่าน 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ทีอาทิคาอาหารและเครื่องดื่มระบุ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถจำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 (กรณีต้องการ% รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของ
 2. ชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางวัน 7 เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไ ข ้อตกลงทั้งหมดทุกข ้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษัท แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้าง มือให้สำหรับลูกค้า
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำ บนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘ – คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา