WR0266 อังกฤษ สวย สวย

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,777
รหัสทัวร์ WR0266
สายการบิน Scoot
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองเคมบริดจ์
 • เมืองยอร์ค
 • กำแพงเมืองยอร์ค
 • มหาวิหารยอร์ค
 • แมนเชสเตอร์
 • บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต
 • Borough Market
 • พระราชวังบัคคิงแฮม
 • สโตนเฮนจ์
 • จัตุรัสทราฟัลการ์
 • ลอนดอนอาย
 • จัตุรัสทราฟัลการ์


SUK-02 อังกฤษ สวย สวย

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 พี่หวิน // สายด่วน: 090-894-3331ึตตต

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเครื่อง) Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
2 ลอนดอน – เคมบริดจ์ ชมเมือง – เมืองยอร์ค – Shambles Street - ตรอกไดแอกอน Travelodge York Central หรือเทียบเท่า
3 กำแพงเมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า
4 ลอนดอน – วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ (รวมตั๋ว) – Borough Market - Tower Bridge - Tower of London -พระราชวังบัคคิงแฮม – ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
5 สโตนเฮนจ์ – Roman Bath - ร้านแซลลี่ ลันน์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye - จัตุรัสทราฟัลการ์ - Oxford Street - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 06 พฤษภาคม 65 57,777 8,777 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 65 53,777 8,777 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 65 55,777 8,777 จอง
จอง
10-15 กรกฎาคม 65 57,777 8,777 จอง
จอง
24-29 กรกฎาคม 65 57,777 8,777 จอง
จอง
28 สิงหาคม – 02 กันยายน 65 55,777 8,777 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 65 55,777 8,777 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 65 57,777 8,777 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 **มีตั๋วแล้วส่วนลดท่านละ 10,000 บาท**

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี  9,977 บาท กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี มีเตียงให้คิดราคาผู้ใหญ่**

** อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่ม **

** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**

ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  2,500 บาท หรือ 60 ปอนด์/ ทริป/ ท่าน

(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

– กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

– การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน

– กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวิซ่า บริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งคิดค่าดำเนินการ 3,000 บาท หรือลูกค้าเลือก เปลี่ยน โปรแกรมทัวร์ใหม่ได้ (ไม่เสียค่าดำเนินการ)

–  กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)

– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

–   ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริการทางบริษัทฯได้ 7,000 บาท สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า)

–   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต

–   ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)

–   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

–   ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,500 บาท (60 ปอนด์)

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

–  ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

–  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

–  ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์

–  เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง

–  เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง   (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง  การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน   ฯลฯ   ( อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   ณ  วันที่ทางบริษัทฯ   เสนอราคา )
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง
 3. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจองรถรับ – ส่ง สนามบิน

–   แจ้งการใช้บริการรถรับ-ส่ง สนามบินไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

–   การรอรับจากที่พัก เจ้าหน้าที่จะรอที่สถานที่นัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่พบลูกค้า และไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ

–   กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอพบลูกค้าเป็นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ

–   กรณีแจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันเดินทาง

–   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดการล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดอันมีสาเหตุจากการปิดถนน น้ำท่วม หรือก่อการร้าย

–   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้านำกระเป๋าเดินทางขึ้นรถได้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้ว จำนวน 1 ใบ / ท่าน

–   ระยะทางไม่เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เที่ยว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เที่ยว นับจากจุดรับ – ส่ง

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube