WRBT1041 มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ WRBT1041
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
 • นั่งรถสามล้อซิโคล่
 • พิเศษนั่งเรือกระด้ง UNSEEN เวียดนาม
 • พิเศษ PREMIUM Seafood  Hotpot Boatget
 • พิเศษ แหนมเนืองสไตล์เวียดนาม


WRBT1041 มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworl/dtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว*
2 ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้าหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • ร้านเยื่อไผ่ • บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village
4 บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 ส.ค. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
09-12 ส.ค. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
16-19 ส.ค. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
30-02 ก.ย. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
06-09 ก.ย. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
13-16 ก.ย. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
20-23 ก.ย. 66 14,999 5,000 จอง
จอง
04-07 ต.ค. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
11-14 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
12-15 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
18-21 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
22-25 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
02-05 พ.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
04-07 พ.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
10-13 พ.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
16-19 พ.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
24-27 พ.ย. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
25-28 พ.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
01-04 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
02-05 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
03-06 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
08-11 ธ.ค. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
09-12 ธ.ค. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
10-13 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
14-17 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
15-18 ธ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
21-24 ธ.ค. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
22-25 ธ.ค. 66 18,999 5,000 จอง
จอง
24-27 ธ.ค. 66 19,999 5,000 จอง
จอง
27-30 ธ.ค. 66 22,999 5,000 จอง
จอง
28-31 ธ.ค. 66 22,999 5,000 จอง
จอง
29-01 ม.ค. 67 22,999 5,000 จอง
จอง
31-03 ม.ค. 67 22,999 5,000 จอง
จอง
11-14 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
12-15 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
13-16 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
18-21 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
19-22 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
20-23 ม.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
07-10 ก.พ. 67 18,999 5,000 จอง
จอง
08-11 ก.พ. 67 18,999 5,000 จอง
จอง
09-12 ก.พ. 67 18,999 5,000 จอง
จอง
15-18 ก.พ. 67 18,999 5,000 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 67 18,999 5,000 จอง
จอง
17-20 ก.พ. 67 17,999 5,000 จอง
จอง
22-25 ก.พ. 67 17,999 5,000 จอง
จอง
23-26 ก.พ. 67 17,999 5,000 จอง
จอง
07-10 มี.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
09-12 มี.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จอง
21-24 มี.ค. 67 16,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ ยังไม่ได้รับวัคซีน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ขออนุญาตปรับค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ เป็น 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขอื่น ๆ

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
  ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube