WRWE1365 เกาหลี SEORAK SPRING FESTA BY 7C

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ WRWE1365
สายการบิน Air Busan Jeju Air
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะนามิ
 • เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดน
 • หาดซกโช
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 • วัดชินฮึงซา
 • เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
 • พระราชวังเคียงบกกุง
 • เมียงดง


SSF2024 เกาหลี SEORAK SPRING FESTA 5 วัน 3 คืน BY 7C

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน SEORAK HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 MAR 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
27 - 31 MAR 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
3 - 7 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
5 - 9 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
10 - 14 APR 2024 23,900 5,900 จอง
จอง
12 - 16 APR 2024 25,900 5,900 จอง
จอง
17 - 21 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
19 - 23 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
24 - 28 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
26 - 30 APR 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
1 - 5 MAY 2024 22,900 5,900 จอง
จอง
3 - 7 MAY 2024 22,900 5,900 จอง
จอง
10 - 14 MAY 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
17 - 21 MAY 2024 17,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube