WRWE1394 เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน BY BX

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ WRWE1394
สายการบิน Air Busan
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมอินพยอง
 • ทะเลสาบซอกชน
 • เอเวอร์เเลนด์ธีมปาร์ค
 • วัดวาวูจองซา
 • พระราชวังชางด๊อกกุง
 • ถนนยออิโด
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก


KBB2024 เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน BY BX

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์| ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-21 มี.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
18-22 มี.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
20-24 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
21-25 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
22-26 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
23-27 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
24-28 มี.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
25-29 มี.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
26-30 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
27-31 มี.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
1-5 เม.ย. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
2-6 เม.ย. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
3-7 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
4-8 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
5-9 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
6-10 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
7-11 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
8-12 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
9-13 เม.ย. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
10-14 เม.ย. 2024 22,900 5,900 จอง
จอง
11-15 เม.ย. 2024 24,900 5,900 จอง
จอง
12-16 เม.ย. 2024 24,900 5,900 จอง
จอง
13-17 เม.ย. 2024 24,900 5,900 จอง
จอง
14-18 เม.ย. 2024 22,900 5,900 จอง
จอง
15-19 เม.ย. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
16-20 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
17-21 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
18-22 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
19-23 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
20-24 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
21-25 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
22-26 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
23-27 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
24-28 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
25-29 เม.ย. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
26-30 เม.ย. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
1-5 พ.ค. 2024 21,900 5,900 จอง
จอง
2-6 พ.ค. 2024 21,900 5,900 จอง
จอง
3-7 พ.ค. 2024 21,900 5,900 จอง
จอง
4-8 พ.ค. 2024 20,900 5,900 จอง
จอง
5-9 พ.ค. 2024 19,900 5,900 จอง
จอง
6-10 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
7- 11พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
8-12 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
9-13 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
10-14 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
11-15 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
12-16 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
13-17 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
14-18 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
15-19 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
16-20 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
17-21 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
18-22 พ.ค. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
19-23 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
20-24 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
21-25 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
22-26 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
23-27 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
24-28 พ.ค. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
25-29 พ.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
26-30 พ.ค. 2024 15,900 5,900 จอง
จอง
27-31 พ.ค. 2024 16,900 5,900 จอง
จอง
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2024 17,900 5,900 จอง
จอง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2024 18,900 5,900 จอง
จอง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2024 18,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube