เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ 07337
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร่มบ่อสร้าง – เบญจรงค์ขันโตก – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง


เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

Doi-Suthep-is-a-Theravada-buddhist-temple-near-Chiang-Mai
Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai
น้ำพุร้อนสันกำแพง-
วัดพระสิงห์-Wat-Phra-Singh-in-Chiang-Mai-Thailand
วัดเจดีย์หลวง-Ancient-pagoda-at-Wat-Chedi-Luang-temple-700-years-in-Chiang-Mai-
Doi-Suthep-is-a-Theravada-buddhist-temple-near-Chiang-Mai Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai น้ำพุร้อนสันกำแพง- วัดพระสิงห์-Wat-Phra-Singh-in-Chiang-Mai-Thailand วัดเจดีย์หลวง-Ancient-pagoda-at-Wat-Chedi-Luang-temple-700-years-in-Chiang-Mai-
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พัก
2 หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร่มบ่อสร้าง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก
3 วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 23 Sep 63 4,999 1,300 4,999 4,599 1,900 จอง
จอง
23 - 25 Sep 63 4,999 1,300 4,999 4,599 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube