เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 07288
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝาก


เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

Wat-Phra-That-Doi-Suthep-morning-sky-Chiang-Mai
Doi-Suthep-is-a-Theravada-buddhist-temple-near-Chiang-Mai
Wat-Phra-That-Doi-Suthep-Chiang-Mai
Wat-Phra-That-Doi-Suthep-Chiang-Mai-Thai
gold-Buddha-statue-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-temple-Chiang-Mai
Ancient-Buddhas-enshrined-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-Chiang-mai
Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai
Wat-Phra-That-Doi-Suthep-morning-sky-Chiang-Mai Doi-Suthep-is-a-Theravada-buddhist-temple-near-Chiang-Mai Wat-Phra-That-Doi-Suthep-Chiang-Mai Wat-Phra-That-Doi-Suthep-Chiang-Mai-Thai gold-Buddha-statue-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-temple-Chiang-Mai Ancient-Buddhas-enshrined-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-Chiang-mai Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – โรงแรมที่พัก สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา
2 พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรมที่พัก สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา
3 วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-09 JUL 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
14-16 JUL 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
21-23 JUL 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
28-30 JUL 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
04-06 AUG 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
11-13 AUG 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
18-20 AUG 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
25-27 AUG 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
01-03 SEP 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
08-10 SEP 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
15-17 SEP 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
22-24 SEP 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จอง
29 SEP - 01 OCT 2020 7,999 1,300 7,999 7,599 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ  :  โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 4. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 5. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

 ****** เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ ******

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube