WRFJ767 มู..นะ..เมียนมาร์ หงสา+ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,990
รหัสทัวร์ WRFJ767
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระนอนยิ้มหวาน
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • วัดงาทัตจี


FMSRGN002UB มู..นะ..เมียนมาร์ หงสา+ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” ZEALAX HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
1 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหยกขาว – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 11 มิถุนายน 2566 8,880 1,200 จอง
จอง
17 – 18 มิถุนายน 2566 8,880 1,200 จอง
จอง
24 – 25 มิถุนายน 2566 8,880 1,200 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน

– ค่ารถรับส่งสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กล.

– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

– ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าประกัน COVID  *** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ใช้สำหรับการเข้าประเทศเมียนมาร์ ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด อาทิเช่น ค่าตรวจ RT-PCR , ATK ที่มีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บภายหลัง ค่าประกันโควิด ฯลฯ
 • ค่า Myanmar Insurance ประกันสุขภาพ COVID-19 และประกันการเดินทาง *กรณีประเทศพม่ามีการเรียกเก็บเพิ่มเติม  

 

** การเดินทางเข้าพม่า **                                                 

 1. ผู้เดินทางเข้าประเทศพม่าจะต้องทำ Insurance ประกันสุขภาพ COVID-19 และประกันการเดินทาง
 2. เอกสารการฉีดวีคซีนครบโดส (ได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป)
 3. ต้องกรอก Health Declaration From เพื่อยืนยันที่สนามบิน(จะแจกใบให้กรอกบนเครื่อง)

 

เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube