WRVW1373 ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 99,888
รหัสทัวร์ WRVW1373
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสโรเมอร์
 • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
 • จัตุรัสดัมสแควร์
 • อะตอมเมียม
 • ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์


VFRACDG96TG-8 ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต
2 แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – ซังกอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บอบพาร์ด - โคโลญ Leonardo Hotel Köln Bonn Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 โคโลญ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูร์น - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ - ซานดัม - อัมสเตอร์ดัม Ibis Amsterdam Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สวนเคอร์เคนฮอฟ - รอตเตอร์ดัม Campanile Delft Rotterdam ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 รอตเตอร์ดัม - บรูกส์- บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองด์ ปลาส – ช้อปปิ้งถนน Avenue Louise Ibis Wavre Brussels East ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 บรัสเซลส์– ปารีส - ประตูชัย - ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ -ช้อปปิ้ง Samaritaine , Duty Free Hotel Campanile Roissy ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ปารีส - ย่านมงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ (ด้านนอก) - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Hotel Campanile Roissy ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
8 ท่าอากาศยานนานาชาติ ชาร์ล เดอ โกล - กรุงเทพฯ
9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 16 APR 2024 99,888 19,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 70,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube