WRVW1029 SUPER ต๊าซซ GERMANY NETHERLANDS BELGIUM FRANCE 9D 6N BY WY

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,999
รหัสทัวร์ WRVW1029
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มหาวิหารโคโลญ
 • อัมสเตอร์ดัม
 • จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์
 • พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์
 • หอไอเฟล
 • จัตุรัสคองคอร์ด


VFRACDG96WY-9 SUPER ต๊าซซ GERMANY NETHERLANDS BELGIUM FRANCE 9D 6N BY WY

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
2 แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โคโลญ - ถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญ Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า
3 โคโลญ – กีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ Van der Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเท่า
4 ซานส์ สคันส์ - โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - อิสระช้อปปิ้ง Van der Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเท่า
5 เกนต์ –ย่านเมืองเก่าเกนต์- บรูกส์ - จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ - บรัสเซลส์ Pullman Brussels Centre Midi Hotel หรือ เทียบเท่า
6 บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ - Manneken Pis – ปารีส - ย่านมงมาร์ต Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่า
7 ปารีส –ประตูชัย - จัตุรัสทรอคาเดโร -ถ่ายรูปหอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่า
8 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - La Vallee Village - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
9 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2566 79,999 17,000 จอง
จอง
04 - 12 ธันวาคม 2566 79,999 17,000 จอง
จอง
27 ธันวาคม - 04 มกราคม 2567 95,555 19,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง(กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน **กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-6,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด และไม่รวมค่าบริการยื่นวีซ่าท่านละ 1,500 บาท) **ชำระกับเจ้าหน้าที่วีซ่า ณ วันยื่น**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง

      (ทั้งนี้ท่านสามารถให้เพิ่มเติมได้ตามความพึงพอใจ)

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

 

การยกเลิก

– ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมที่พัก เป็นต้น

– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน

– กรณีผู้เดินทาง เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (กรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว) ค่าโรงแรม ค่าร้านอาหาร ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

– ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube