WRVW1351 เวียดนามกลาง ตะลุยดานัง มันส์ฟินเฟ่อร์ (ฮอยอัน ดานัง พักบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,666
รหัสทัวร์ WRVW1351
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนามกลาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้านฝรั่งเศส
 • สะพานทองคำ
 • สวนดอกไม้
 • สวนสนุกFantasyPark)
 • วัดหลิ๋นอึ๋ง
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 • ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน
 • สะพานมังกร


VWDAD43FD-6 เวียดนามกลาง ตะลุยดานัง มันส์ฟินเฟ่อร์ (ฮอยอัน ดานัง พักบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเมืองดานัง (ประเทศเวียดนาม) – เมืองดานัง - ถ่ายรูปสวน Apec Park – ร้านผ้าไหม – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส-สะพานทองคำ–สวนดอกไม้–สวนสนุกFantasy Park) Mercure Bana Hills หรือเทียบเท่า
2 อิสระตามอัธยาศัยบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - ร้านหยกและอัญมณี – สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิ๋นอึ๋ง - ร้าน Son Tra Marina (ไม่รวมเครื่องดื่ม) – ร้านสามสมบัติ(ไข่มุก อัมพัน กฤษณา) Roliva Danang Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – เมืองดานัง - ร้านเยื่อไผ่ - หาดหมีเคว (My Khe Beach) Roliva Danang Hotel หรือเทียบเท่า
4 ร้านกาแฟเวียดนาม Palm Beach – สวนมหัศจรรย์ Goden Bay – สะพานมังกร (Dragon Bridge) – สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Danang) - โบสถ์สีชมพู (Danang Cathedral) – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานเมืองดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง (ประเทศไทย)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 APR 2024 16,666 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube