WRVW1446 เวียดนามกลาง เริ่ดเกิ๊นนน! มงลงหัว ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ WRVW1446
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
 • วัดหลิ๋นอึ๋ง
 • ร้านคาเฟ่ Son Tra Marina Café
 • ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • สะพานแห่งความรัก
 • สะพานมังกร
 • ห้างVincom Plaza
 • ตลาดฮาน
 • โบสถ์สีชมพู


VDAD43FD-17 เวียดนามกลาง เริ่ดเกิ๊นนน! มงลงหัว ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเมืองดานัง (ประเทศเวียดนาม) - เมืองดานัง - วัดนามเซิน (Nam Son Pagoda) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานมือทองคำ - สวนดอกไม้) Mercure Bana Hills หรือเทียบเท่า
2 อิสระบนบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย (โรงไวน์ - ปราสาทจันทรา - Pop Mart - สวนสนุกFantasy Park) - เมืองดานัง - ร้านหยกและอัญมณี - สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิ๋นอึ๋ง - ร้านคาเฟ่ Son Tra Marina Café (ไม่รวมเครื่องดื่ม) - หาดหมีเคว (My Khe Beach) Nagila Boutique Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - ร้านผ้าไหม - สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Danang) - สะพานมังกร (Dragon Bridge) - เมืองดานัง Nagila Boutique Hotel หรือเทียบเท่า
4 สวนจำลองสิ่งมหัศจรรย์ - สวนApec Park - ร้านกาแฟ Palm Beach - ห้างVincom Plaza - โบสถ์สีชมพู (Danang Cathedral) - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานเมืองดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง (ประเทศไทย)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
14-17 พฤศจิกายน 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2567 14,999 5,900 จอง
จอง
05-08 ธันวาคม 2567 15,999 5,900 จอง
จอง
06-09 ธันวาคม 2567 15,999 4,900 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2567 15,999 5,900 จอง
จอง
12-15 ธันวาคม 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
19-22 ธันวาคม 2567 13,999 4,900 จอง
จอง
28-31 ธันวาคม 2567 18,999 4,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม-01 มกราคม 2567 20,999 5,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม-02 มกราคม 2567 18,999 5,900 จอง
จอง
31 ธันวาคม-03 มกราคม 2567 17,999 5,900 จอง
จอง
01-04 มกราคม 2567 16,999 4,900 จอง
จอง
16-19 มกราคม 2567 12,999 4,900 จอง
จอง
23-26 มกราคม 2567 13,555 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 8,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 15,000 บาท**

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube