WRVW1356 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ WRVW1356
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนามเหนือ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้าน TA VAN
 • โบสถ์หินซาปา
 • ทะเลสาบตะวันตก
 • วัดเฉินก๊วก
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • เมืองนิงห์บิงห์
 • ถ้ำตามก๊ก


VHAN43FD-1 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – หมู่บ้าน TA VAN – โบสถ์หินซาปา SAPA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เลือกซื้อ OPTION นั่งกระเช้าไฟฟ้า FANXIPAN ( นั่งรถราง MUONG HOA + นั่งกระเช้าไฟฟ้า+บุปเฟต์อาหารกลางวันบนฟานซิปัน ) - โมอาน่า คาเฟ่ – อิสระชมคนเดินซาปา SAPA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย - ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือกระจาดชมถ้ำตามก๊ก - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 - 31 MAR 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
04 - 07 APR 2024 13,333 3,900 จอง
จอง
05 - 08 APR 2024 15,555 3,900 จอง
จอง
12 - 15 APR 2024 18,888 4,900 จอง
จอง
13 - 16 APR 2024 19,333 4,900 จอง
จอง
14 - 17 APR 2024 16,666 4,900 จอง
จอง
18 - 21 APR 2024 13,333 3,900 จอง
จอง
11 - 14 JUL 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
25 - 28 JUL 2024 14,777 4,900 จอง
จอง
01 - 04 AUG 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
15 - 18 AUG 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
22 - 25 AUG 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
12 - 15 SEP 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
19 - 22 SEP 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
26 - 29 SEP 2024 12,999 3,900 จอง
จอง
03 - 06 OCT 2024 13,999 3,900 จอง
จอง
10 - 13 OCT 2024 15,555 4,900 จอง
จอง
17 - 20 OCT 2024 13,999 3,900 จอง
จอง
23 - 26 OCT 2024 14,777 4,900 จอง
จอง
24 - 27 OCT 2024 14,777 3,900 จอง
จอง
31 OCT - 03 NOV 2024 13,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 8,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube