WRVW1352 เวียดนามใต้ สวยเว่อร์ งามแต้ ไฮเดรนเยีย (ญาจาง ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์) 4 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,777
รหัสทัวร์ WRVW1352
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนามใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัด LONG SON
 • ปราสาทโพนคร
 • โบราณหินนาตรัง
 • สวนสนุก VIN WONDER
 • วัด LINH PHUOC
 • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
 • บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE)
 • จตุรัศ LAM VIEN
 • วัดตั๊กลัม
 • น้ำตกDATANLA
 • ทะเลทรายขาว
 • ทะเลทรายแดง
 • ลำธาร FAIRY STREAM
 • กรมไปรษณีย์กลาง
 • โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
 • อนุสาวรีย์ลุงโฮ


VCXR43FD-3 เวียดนามใต้ สวยเว่อร์ งามแต้ ไฮเดรนเยีย (ญาจาง ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์) 4 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939,093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินกามซัญ (ญาจาง) – วัด LONG SON – ปราสาทโพนคร - โบราณหินนาตรัง -เลือกซื้อ OPTION นั่งเรือข้ามเกาะเที่ยวสวนสนุก VIN WONDER - เมืองญาจาง HAPPY LIFE NHATRANG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองดาลัด – วัด LINH PHUOC -สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) – จตุรัศ LAM VIEN – ถนนคนเดินดาลัด – นอนดาลัด MAI VANG DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 GREEN HILL CAFÉ (ไม่รวมค่าเข้าชม) - วัดตั๊กลัม – น้ำตก DATANLA(รวมโรเลอร์โคลสเตอร์ไป-กลับ) - ร้านเยื่อไผ่ - FRESH GARDEN - เดินทางสู่มุยเน่ MUINE LOTUS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ทะเลทรายขาว (ไม่รวมรถ JEEP) – ทะเลทรายแดง – ลำธาร FAIRY STREAM – เดินทางกลับไซ่งอน – กรมไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - อนุสาวรีย์ลุงโฮ – ถนนคนเดิน NGUYEN HUE – สนามบินเตินเซินเญิ้ต - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 APR 2024 14,777 4,900 จอง
จอง
06 - 09 APR 2024 14,777 4,900 จอง
จอง
11 - 14 APR 2024 15,777 4,900 จอง
จอง
12 - 15 APR 2024 15,777 4,900 จอง
จอง
13 - 16 APR 2024 15,777 4,900 จอง
จอง
25 - 28 APR 2024 13,999 4,900 จอง
จอง
28 APR - 01 MAY 2024 15,777 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube