WRVW1401 เวียดนามใต้ คุ้มจัดหนัก ญาจาง ดาลัด โฮจิมินห์ พักบนเกาะ VIN PEARL 5 วัน 4 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,666
รหัสทัวร์ WRVW1401
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พักเกาะ VINPEARL RESORT NHATRANG 5 ดาว
 • นั่งกระเช้าข้ามทะเล เที่ยวสวนสนุก VIN WONDER
 • โบสถ์หินนาตรัง
 • ปราสาทโพนคร
 • ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย
 • นั่งโรเลอร์โคลสเตอร์ชมน้ำตกดาทันลา
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
 • ไปรษณีย์กลาง
 • อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ปิ้งย่าง ชาบูซีฟู้ด เบียร์สดไม่อั้น


VCXR54FD-4 เวียดนามใต้ คุ้มจัดหนัก ญาจาง ดาลัด โฮจิมินห์ พักบนเกาะ VIN PEARL 5 วัน 4 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินกามซัญ (ญาจาง) – นั่งกระเช้าข้ามเกาะเที่ยวสวนสนุก Vin Wonder (สวนน้ำ สวนสนุก อควาเรียม สวนสัตว์) พักบนเกาะ VINPEARL RESORT NHA TRANG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองญาจาง - วัด LONG SON - ปราสาทโพนคร - โบสถ์หินนาตรัง - ร้านรังนก - ตลาด DAM - ถนนคนเดินญาจาง HAPPY LIFE NHA TRANG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองญาจาง - เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา (นั่งรถโรเลอร์โคลสเตอร์ไป-กลับ) – ร้านเยื่อไผ่ - GREEN HILL CAFÉ -วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) - ถนนคนเดินดาลัด MAI VANG DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดลึงเฟือก - สวนดอกไฮเดรนเยีย – จตุรัสลามเวียน – เมืองดาลัด - เมืองโฮจิมินห์ HAPPY LIFE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 กรมไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม –อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ถนนคนเดินNGUYEN HUE - ตลาดเบนถั่น - วัด THIEN HAU- สนามบินเตินเซินเญิ้ต (โฮจิมินห์)- สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 17 MAR 2024 16,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 MAR 2024 16,666 5,900 จอง
จอง
27 - 31 MAR 2024 16,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube