WRVW1333 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (เทศกาลปีใหม่)OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ WRVW1333
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตลาดชายแดนเวียดนาม จีน
 • โบสถ์หินซาปา
 • ถนนคนเดินซาปา
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เขาฟานซิปัน
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
 • หมู่บ้านธูป Quang Phu Cau
 • – ล่องเรือกระจาดชมถ้ำตามก๊ก


VHAN43FD-2 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (เทศกาลปีใหม่)OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองหล่าวกาย – ตลาดชายแดนเวียดนาม จีน - เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา Sapa Logde Hotel หรือเทียบเท่า
2 เลือกซื้อ Option ฟานซิปัน (นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เขาฟานซิปัน) – โมอาน่า คาเฟ่ -หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต Sapa Logde Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ – ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย Moon View Hanoi Hotel หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านธูป Quang Phu Cau - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือกระจาดชมถ้ำตามก๊ก - ร้าน Otop - กรุงฮานอย - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ธ. ค 2023 - 03 ม.ค 2024 18,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube