WRGS1065 FD DMK HUE DANANG BANA HILLS ปังปุริเย่ 4D3N (OCT-DEC 2023)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ WRGS1065
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นอนบนบาน่าฮิล 1 คืน
 • รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว
 • พิเศษ!!! นั่งเรือกระด้ง
 • ชมมรดกโลกฮอยอัน
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ กุ้งมักกรซอสเนยคนละ 1 ตัว


DAD33 FD DMK HUE DANANG BANA HILLS ปังปุริเย่ 4D3N (OCT-DEC 2023)

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร MIDTOWN HOTEL , HUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก MAGNOLIA HOTEL, DA NANG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 06 ตุลาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ตุลาคม 2566 16,999 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ตุลาคม 2566 16,999 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
24 – 27 ตุลาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
26 – 29 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
04 – 07 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 ธันวาคม 2566 17,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ธันวาคม 2566 17,999 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ธันวาคม 2566 16,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2566 17,999 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ธันวาคม 2566 14,999 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
15 – 18 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ธันวาคม 2566 15,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
22 – 25 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
23 – 26 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ธันวาคม 2566 17,999 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ธันวาคม 2566 18,999 4,500 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 23,999 4,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 23,999 4,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 23,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง

กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม

กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube