WRVW1228 โรแมนติก เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD) พัก HOIAN MEMORIE RESORT

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ WRVW1228
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน
 • สะพานแห่งความรัก
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
 • ชมโชว์ Hoian Memories Show


VDAD43FD- 6 โรแมนติก เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD) พัก HOIAN MEMORIE RESORT

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – วัดหลิ๋นอึ๋ง – Son Tra Marina Café ร้านไข่มุก - เมืองฮอยอัน - ชมเมืองเก่าฮอยอัน - ชมโชว์ Hoian Memories Show Hoian Memories Resort หรือเทียบเท่า
2 ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สวนApec – สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ร้านยางพารา – หาดหมีเคว สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร Magnolia Danang Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านหยกและอัญมณี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานทองคำ – สวนดอกไม้ – หมู่บ้านฝรั่งเศส - ปราสาทพระจันทร์ – สวนสนุก Fantasy Park - เมืองดานัง – ร้านเยื่อไผ่ Magnolia Danang Hotel หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 18,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง
 • ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน **ไม่ได้บังคับ**
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube