WRBT1231 มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ WRBT1231
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือลอยกระทงที่ฮอยอัน
 • เที่ยวบานาฮิลล์แบบจุใจ เต็มวัน
 • วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
 • เช็คอิน Cafe Son Tra Marina คาเฟ่ริมทะเล
 • พิเศษ นั่งเรือกระด้ง UNSEEN เวียดนาม


BT-DAD082_VZ มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 พ.ย. 66 11,999 3,000 จอง
จอง
08 – 10 พ.ย. 66 9,999 3,000 จอง
จอง
16 – 18 พ.ย. 66 11,999 3,000 จอง
จอง
22 – 24 พ.ย. 66 11,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 พ.ย. 66 11,999 3,000 จอง
จอง
26 – 28 พ.ย. 66 11,999 3,000 จอง
จอง
02 – 04 ธ.ค. 66 12,999 3,000 จอง
จอง
04 – 06 ธ.ค. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 ธ.ค. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
15 – 17 ธ.ค. 66 12,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 ธ.ค. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
30 – 01 ม.ค. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
01 – 03 ม.ค. 67 16,999 3,000 จอง
จอง
11 – 13 ม.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 ม.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
21 – 23 ม.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
26 – 28 ม.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
01 – 03 ก.พ. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
07 – 09 ก.พ. 67 13,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 ก.พ. 67 13,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 ก.พ. 67 13,999 3,000 จอง
จอง
23 – 25 ก.พ. 67 13,999 3,000 จอง
จอง
25 – 27 ก.พ. 67 13,999 3,000 จอง
จอง
03 – 05 มี.ค. 67 9,999 3,000 จอง
จอง
07 – 09 มี. ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 มี.ค. 67 9,999 3,000 จอง
จอง
14 – 16 มี.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
20 – 22 มี.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
22 – 24 มี.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จอง
28 – 30 มี.ค. 67 11,999 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)
 • เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube