WRIT1258 Impression เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ WRIT1258
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 • ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง
 • พักบานาฮิลล์ 1 คืน


VFD28 Impression เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง FD636 DMK-DAD 10.30-12.10 – เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน TTC Hoi An 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 หมุ่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส – สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE 4 *
3 อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – คาเฟ่ Sơn Trà Marina – ร้านเยื่อไม้ไผ่ Magnolia hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง – Apec Park - ตลาดฮาน - ร้านไข่มุก - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD639 DAD-DMK 18.50-20.35

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 พฤศจิกายน 66 14,888 จอง
จอง
03 – 06 พฤศจิกายน 66 14,888 จอง
จอง
10 – 13 พฤศจิกายน 66 14,888 จอง
จอง
17 – 20 พฤศจิกายน 66 14,888 จอง
จอง
23 – 26 พฤศจิกายน 66 14,888 จอง
จอง
24 – 27 พฤศจิกายน 66 15,888 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66 16,888 จอง
จอง
14 – 17 ธันวาคม 66 15,888 จอง
จอง
15 – 18 ธันวาคม 66 15,888 จอง
จอง
21 – 24 ธันวาคม 66 16,888 จอง
จอง
28 – 31 ธันวาคม 66 16,888 จอง
จอง
11 – 14 มกราคม 67 14,888 จอง
จอง
12 – 15 มกราคม 67 15,888 จอง
จอง
18 – 21 มกราคม 67 14,888 จอง
จอง
19 – 22 มกราคม 67 15,888 จอง
จอง
25 – 28 มกราคม 67 14,888 จอง
จอง
26 – 29 มกราคม 67 15,888 จอง
จอง
01 – 04 กุมภาพันธ์ 67 14,888 จอง
จอง
02 – 05 กุมภาพันธ์ 67 15,888 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 14,888 จอง
จอง
01 – 04 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
07 – 10 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
08 – 11 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
14 – 17 มีนาคม 67 14,888 จอง
จอง
15 – 18 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
21 – 24 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
22 – 25 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
28 – 31 มีนาคม 67 15,888 จอง
จอง
29 มีนาคม – 01 เมษายน 67 15,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • (บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 • กรณีมีพักบนบานาฮิลล์ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน
  กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวสำหรับบนบานาฮิลล์ เพิ่ม 4,500 บาท หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท / ห้อง
 • ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube