WRVW1389 ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4 วัน 3 คืน BY CI

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ WRVW1389
สายการบิน China Airline
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดจื่อหนานกง
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • วัดต้าหลงตงเป่าอัน
 • วัดเสียไห่เฉิงหวง
 • วัดชิงเทียนกง
 • วัดชิงซาน
 • ซีเหมินติง


VTPE43CI-7  ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4 วัน 3 คืน BY CI

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเห วินหวู่ - ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต STAY YIZHONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM - วัดหลง ซาน - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้าน ทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 Cosmetic Shop – เจิ้งปิง บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิน - วัดชิงเทียนกง - วัดชิงซาน - วัดเทียนโฮ้ว - ซีเหมินติง RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 MAY 2024 18,999 4,900 จอง
จอง
31 MAY - 03 JUN 2024 18,999 4,900 จอง
จอง
14 - 17 JUN 2024 18,999 4,900 จอง
จอง
26 - 29 JUL 2024 19,999 4,900 จอง
จอง
09 - 12 AUG 2024 18,999 4,900 จอง
จอง
04 - 07 OCT 2024 21,999 4,900 จอง
จอง
18 - 21 OCT 2024 21,999 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด
ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และ ต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระ
เงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube