WRBT1230 มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ WRBT1230
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ
  • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน
  • ขอความรักวัดหลงซาน
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • พิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ปลาประธานาธิบดี


BT-TPE94_VZ มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
2 นั่งรถไฟอาลีซาน • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3-4*
4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
5 วัดหลงซาน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-06 พ.ย.66 22,999 5,000 จอง
จอง
15-19 พ.ย.66 19,999 5,000 จอง
จอง
24-28 พ.ย.66 22,999 5,000 จอง
จอง
25-29 พ.ย.66 22,999 5,000 จอง
จอง
29 พ.ย.-03 ธ.ค.66 21,999 5,000 จอง
จอง
07-11 ธ.ค.66 25,999 5,000 จอง
จอง
16-20 ธ.ค.66 22,999 5,000 จอง
จอง
23-27 ธ.ค.66 28,999 5,000 จอง
จอง
12-16 ม.ค.67 22,999 5,000 จอง
จอง
19-23 ม.ค.67 22,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube