WRBT640 มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ WRBT640
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต


BT-TPE24_SLมหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต TWIN STAR HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองเถาหยวน มาตรฐานไต้หวัน
4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 พ.ค.66 15,999 4,000 จอง
จอง
25-28 พ.ค.66 16,999 4,000 จอง
จอง
26-29 พ.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.66 16,999 4,000 จอง
จอง
01-04 มิ.ย.66 20,999 4,000 จอง
จอง
02-05 มิ.ย.66 20,999 4,000 จอง
จอง
07-10 มิ.ย.66 15,999 4,000 จอง
จอง
08-11 มิ.ย.66 17,999 4,000 จอง
จอง
09-12 มิ.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
14-17 มิ.ย.66 17,999 4,000 จอง
จอง
15-18 มิ.ย.66 17,999 4,000 จอง
จอง
16-19 มิ.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
21-24 มิ.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
28 มิ.ย.-01 ก.ค.66 16,999 4,000 จอง
จอง
29 มิ.ย.-02 ก.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
30 มิ.ย.-03 ก.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
05-08 ก.ค.66 15,999 4,000 จอง
จอง
06-09 ก.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
07-10 ก.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
12-15 ก.ค.66 16,999 4,000 จอง
จอง
13-16 ก.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
14-17 ก.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
19-22 ก.ค.66 15,999 4,000 จอง
จอง
20-23 ก.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
21-24 ก.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
26-29 ก.ค.66 16,999 4,000 จอง
จอง
27-30 ก.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
28-31 ก.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
29 ก.ค.-01 ส.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
01-04 ส.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
02-05 ส.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
03-06 ส.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
04-07 ส.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
10-13 ส.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
11-14 ส.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
17-20 ส.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
18-21 ส.ค. 66 18,999 4,000 จอง
จอง
24-27 ส.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
25-28 ส.ค. 66 18,999 4,000 จอง
จอง
31 ส.ค.-03 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
01-04 ก.ย.66 17,999 4,000 จอง
จอง
07-10 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
08-11 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
14-17 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
15-18 ก.ย.66 17,999 4,000 จอง
จอง
21-24 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
22-25 ก.ย.66 18,999 4,000 จอง
จอง
29 ก.ย.-02 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
05-08 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
06-09 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
12-15 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
13-16 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
19-22 ต.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
20-23 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
21-24 ต.ค.66 20,999 4,000 จอง
จอง
26-29 ต.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
27-30 ต.ค.66 18,999 4,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้า-ออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม ตามที่สถานทูตกำหนด (ไม่รวมค่าบริการ)**

**กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการจองและชำระเงิน**

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

 

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube