WRVW1277 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 3 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ WRVW1277
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ถ่ายรูปหมีแพนด้ายังษ์ปีนตึก
 • ช้อป ชิม ชิลล์ ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ทะเลสาบกระจก
 • เมืองโบราณซงพาน


VTFU63FD-1  จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 3 คืน BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
2 เฉินตู - ทะเลสาบเต๋อซี - ชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว Celebrity Jiuzhaigou Hotel หรือเทียบเท่า
3 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) Celebrity Jiuzhaigou Hotel หรือเทียบเท่า
4 จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว - ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน Zhong Yan INT Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองเฉิงตู -ร้านหมอนโอโซน - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ประติมากรรมแพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา - สนามบินเฉิงตูเที่ยนฟู่
6 สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2566 21,999 5,000 จอง
จอง
07 - 12 พฤศจิกายน 2566 21,999 5,000 จอง
จอง
15 - 20 พฤศจิกายน 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
05 - 10 ธันวาคม 2566 20,999 5,000 จอง
จอง
06 - 11 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
12 - 17 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 23,999 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 24,999 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2567 23,999 5,000 จอง
จอง
16 - 21 มกราคม 2567 20,999 5,000 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 20,999 5,000 จอง
จอง
13 – 17 มีนาคม 2567 20,999 5,000 จอง
จอง
20 – 24 มีนาคม 2567 20,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

R     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

R    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

R    ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R    ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

R    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R    ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 • ค่าวีซ่าหมู่คณะสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน

T    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T    ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube