WR077 ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอแลนด์ ฟอริดา (EK) 10D7N

ราคาเริ่มต้น ฿ 78,900
รหัสทัวร์ WR077
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 10D7N
ประเทศ ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอแลนด์ ฟอริดา

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟลอริเอด งานดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง ณ ฮอลแลนด์

 • ชมจัตุรัสทรอคาเดโร
 • ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE)
 • อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)
 • ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม
 • หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS)


VCEURO431  10D ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอแลนด์ ฟอริดา

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 พี่หวิน // สายด่วน: 090-894-3331

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า
3 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า
4 ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า
7 โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า
8 อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า
9 อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
10 ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 18 เม.ย. 65 88,900 114,800 จอง
จอง
10 - 19 เม.ย. 65 88,900 114,800 จอง
จอง
11 - 20 เม.ย. 65 88,900 114,800 จอง
จอง
12 - 21 เม.ย. 65 88,900 114,800 จอง
จอง
22 เม.ย. - 01 พ.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
29 เม.ย. - 08 พ.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
06 - 15 พ.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
13 - 22 พ.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
20 - 29 พ.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
03 - 12 มิ.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
10 - 19 มิ.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
17 - 26 มิ.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
24 มิ.ย. - 03 ก.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
01 - 10 ก.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
08 - 17 ก.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
15 - 24 ก.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
22 - 31 ก.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
29 ก.ค. - 07 ส.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
05 - 14 ส.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
12 - 21 ส.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
19 - 28 ส.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
26 ส.ค. - 04 ก.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
02 - 11 ก.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
09 - 18 ก.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
16 - 25 ก.ย. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
23 ก.ย. - 02 ต.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จอง
30 ก.ย. - 09 ต.ค. 65 78,900 99,800 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 8. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 9. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 2. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube