WRVW1377 อลังการ สแกนดิเนเวีย DFDS วิวทะเล SE-NO-DK 10 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 118,888
รหัสทัวร์ WRVW1377
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 •  มหาวิหารแห่งเมือง สต็อคโฮล์ม
 • พระราชวังสต็อกโฮล์ม
 • ชมศาลาว่าการออสโล
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • มหาวิหารเซนต์คานูต
 • ถ่ายรูปพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก


VARNCPH107TG-9 อลังการ สแกนดิเนเวีย DFDS วิวทะเล SE-NO-DK 10 วัน 7 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา
2 สนามบินนานาชาติสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา - มหาวิหารแห่งเมือง สต็อคโฮล์ม – โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือรบ โบราณวาซาร์ - ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าสตอกโฮล์ม NK Good Morning+ Hägersten หรือเทียบเท่า
3 ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม - พระราชวังสต็อกโฮล์ม – ช้อปปิ้งกัมลา สตัน - Stockholm Quality Outlet Good Morning+ Hägersten หรือเทียบเท่า
4 เมืองเออเรอบลู – ปราสาทเออเรอบลู – เมืองคาร์ลสตาด – ถ่ายรูปมหาวิหารคาร์ลสตาด – อนุสาวรีย์สันติภาพคาร์ลสตาด Scandic Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองคาร์ลสตาด – กรุงออสโล – ชมศาลาว่าการออสโล – แวะถ่ายรูปโอเปร่า เฮ้าส์ – มหาวิหารออสโล Scandic Gardemoen หรือเทียบเท่า
6 อุทยานฟรอกเนอร์ – โฮลเมนโคลเลน – ล่องเรือ DFDS สู่โคเปนเฮเก้น DFDS ( BB Seaside cabin ) หรือเทียบเท่า
7 โคเปนเฮเก้น – เมืองโอเดนเซ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน – มหาวิหารเซนต์คานูต - อิสระช้อปปิ้งถนนการค้า Vestergade และ Kongensgade – โคเปนเฮเก้น Scandic Sydhaven Hotel หรือเทียบเท่า
8 โคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก – นูฮาวน์ - ถ่ายรูปน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถ่ายรูป Little Mermaid – ช้อปปิ้งถนน สตร้อยท์ Scandic Sydhaven Hotel หรือเทียบเท่า
9 สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 12 APR 2024 118,888 21,900 จอง
จอง
07 - 16 APR 2024 123,777 21,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 70,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube